Projekti

Raziskovalni projekti

Vključevanje alternativnih oljnic z visoko vsebnostjo večkrat nenasičenih maščobnih kislin v kolobar, funkcionalna raba semen, olja in sekundarnih produktov v Sloveniji (CRP) (1.10.2011 - 30.9.2014)

Projekt je nastal v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Emono Razvojnim centrom za prehrano. Traja od 1.10.2011 do 30.9.2014. Je ciljni raziskovalni projekt (CRP). Predlagan projekt zajema celovito raziskavo o možnostih uvrstitve poljščin z večjo vsebnostjo nenasičenih maščobnih kislin (lana in rička) v kolobar kot glavnih posevkov in kot dosevkov, s čimer bi popestrili kolobar na slovenskih njivah, uporabo semena in pogač le-teh v prehrani domačih živali (kokoši nesnic in prašičev pitancev) in kot surovino za vodila v hmeljarstvu.

S projektom bomo izpolnili vse točke razpisane teme Pridelovanje alternativnih poljščin ob klimatskih spremembah. Glede na skromen poljedelski kolobar in upoštevanje vse večje pogostosti sušnih obdobij bomo na podlagi ustrezno zastavljenih poljskih poskusov v različnih območjih Slovenije ter na različnih tleh skušali najti najbolj ustrezne sorte industrijske konoplje, lana in rička za naše pridelovalne razmere in dodelati agrotehniko pridelave. Obenem se bomo oprli na dosedanje rezultate raziskav pri nas in v tujini.

Osnova raziskave bodo poljski poskusi na več lokacijah. Pridelek semena iz poljskih poskusov bo v nadaljevanju projekta služil kot surovina za kemijsko analizo in pri določitvi prehranske vrednosti za domače živali. Na podlagi agronomskih in kemijskih rezultatov ter prehranskih poskusov bomo ob koncu določili sorte, ki so najbolj primerne za pridelavo v naših razmerah ter dodelali tehnološka navodila za pridelavo. Stebla konoplje bodo šla v postopek izdelave vlaken, analize vlaken, predenja v vrvice, ki se bo analizirala in šla v preizkušanje kot vodilo za hmelj v tretjem letu projekta.

Cilj projekta je vzpostavitev pridelave tradicionalnih poljščin v RS oziroma večji obseg pridelave lana, industrijske konoplje in rička. Agronomski in ekonomski parametri proizvodnje lanu in industrijske konoplje bodo nudili možnost suverene odločitve za pridelavo.

V prehranskih poskusih na živalih bomo testirali vpliv  na kvaliteto živalskih maščob kot samostojnega vira omega-3 v prehrani živali in kot dopolnilo oziroma v kombinaciji.

Ob upoštevanju dejstva, da je prednostna naloga kmetijstva pridelava hrane in krme, bomo preučili pridelek ter vrednost pridelanega semena oziroma možnost vključitve lana, rička in industrijske konoplje v prehrano živali (kokoši nesnic in prašičev pitancev) za vse tri preučevane oljnice (semena in pogač). Rezultati bodo smernice za testiranje teh z omega-3 bogatih surovin v prehrani tudi ostalih vrst in kategorij domačih živali (prašičev, goveda…). Kemična analiza pridelanega semena različnih vrst in sort oljnic, pridelanih v različnih pridelovalnih območjih, bo ponudila tudi informacije farmacevtski industriji za nadaljnje delo na njihovem področju.

Kot je zahtevano v razpisu, bo poudarek v projektu dan optimalnemu prenosu znanj v prakso.