Raziskave in razvoj

Družba svoje poslanstvo na področju raziskav in razvoja realizira preko razvojnih enot, ki jih ustanavlja skupno z ustanovitelji in drugimi zainteresiranimi stranmi. Gre za uradno registrirane in/ali interno formalizirane delovne skupine.

Razvojne enote pokrivajo posamezna specialna področja večinoma iz širše kmetijsko-živilske in sorodnih, spremljajočih dejavnosti.

Sestavljene so iz strokovnjakov, ki prihajajo iz sfere bazičnega znanja ( fakultete, inštituti in drugi javni zavodi) in iz industrijskih razvojnikov z namenom, da bazična dognanja znanosti prenašajo na konkretne proizvode/tehnologije/storitve, ki so inovativne, visokokakovostne, tržno zanimive, industrijsko uporabne, okolju prijazne in prinašajo dodano vrednost.